HOSPITALISATIEVERZEKERING is aan te raden.

Gezondheid is het hoogste goed. Maar soms gaat het toch mis en komen we in het ziekenhuis terecht. Bovenop de medische vragen worden we dan geconfronteerd met hoge kosten. Om u de zekerheid te bieden dat u een beroep kan doen op de meest optimale gezondheidszorg, raden wij u aan een goede hospitalisatieverzekering af te sluiten.

Wat kan een hospitalisatieverzekering zoal dekken

 • De medische & paramedische kosten gedurende uw verblijf in het ziekenhuis
 • Rechtstreekse betaling aan het ziekenhuis via de Medi-Card
 • De medische voor- en nabehandelingen kosten (30/90 dagen), na tussenkomst van uw ziekenfonds
 • De kosten buiten het ziekenhuisverblijf voor de ambulante behandeling van 30 zware ziekten worden eveneens vergoed
 • 80% terugbetaling van allopathische en homeopathische geneesmiddelen, verbanden en medisch materiaal - na hospitalisatie
 • U hebt de vrije keuze van arts, kamer en ziekenhuis
 • Wereldwijde dekking

VERZEKERING BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt u financiële zekerheid zodat u zonder zorgen uw activiteiten kunt verderzetten, ook wanneer uw bedrijf een fout heeft gemaakt. U kan als bedrijfsleider zelfs ten persoonlijke titel aansprakelijk worden gesteld. Zonder goede verzekering kunnen beroepsfouten de continuïteit van uw onderneming in gevaar brengen. Deze verzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van personen of vennootschappen met dienstverlening als hoofdactiviteit.

Laat beroepsfouten uw bedrijf niet kapotmaken

Als een fout in uw berekening, een verkeerd advies of een fout in uw programma leidt tot schade voor een klant, dan is de kans groot dat u aansprakelijk wordt gesteld. Een verzekering beroepsaansprakelijkheid beschermt uw bedrijf tegen de financiële gevolgen van zo’n schadegeval.Wanneer is er vermogensschade?

 • Bij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering gaat het bijna altijd om het aantasten van het vermogen van derden als gevolg van beroepsfouten.

  Die ‘vermogensschade’ kan optreden na:

 • Vergissingen
 • Onzorgvuldigheden
 • Onachtzaamheden
 • Verzuim
 • Nalatigheid
 • Onjuiste adviezen

Wie heeft er baat bij?

 • Het zijn vooral beroepen met een adviserende functie die baat hebben bij een goede beroepsaansprakelijkheidsverzekering: medici, consultants, technici, architecten, notarissen, advocaten,… Voorbeeld:
 • Een foutieve medische ingreep door een chirurg zorgt ervoor dat een patiënt verlamd raakt.
 • Een boekhouder dient de jaarrekening van een klant te laat in, waardoor die een boete krijgt.

 • Het zijn stuk voor stuk beroepen met een aanzienlijke adviserende verantwoordelijkheid. Bij een fout advies kan de vermogensschade dan ook snel oplopen. Maar ook bij IT-bedrijven en andere dienstverleners kan een beroepsfout ernstige gevolgen hebben voor klanten.

VERZEKERING BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID

Als bestuurder of zaakvoerder van een onderneming kunnen bepaalde nalatigheden of fouten u duur komen te staan. Zelfs uw privévermogen is dan niet veilig. U kan als bedrijfsleider zelfs ten persoonlijke titel aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke schade.Bescherm uw privévermogen

 • U kunt zich echter beschermen tegen zo’n aansprakelijkheidsvordering via een verzekering bestuurdersaansprakelijkheid. Als bestuurder kunt u fouten maken die schade toebrengen aan een vennootschap of zelfs aan derden. U kunt dan worden verplicht om die schade te vergoeden.

  Er zijn heel wat beslissingen die aanleiding kunnen geven tot aansprakelijkheid:

 • Verkeerde investeringsbeslissingen
 • Verlieslatende activiteiten die u niet tijdig afbouwt
 • Verzekeringspolissen die u vergeet af te sluiten
 • Nadelige contracten

Dekking?

 • De verzekering bestuurdersaansprakelijkheid dekt de financiële gevolgen van uw aansprakelijkheid als bestuurder of zaakvoerder voor fouten die u begaan zou hebben tijdens de uitoefening van uw mandaat. Belangrijk bij deze polis: alles is verzekerd, behalve wat expliciet uitgesloten is in de algemene voorwaarden.

  Enkele belangrijke bijkomende troeven:
 • U bepaalt zelf mee de hoogte van het verzekerde kapitaal.
 • Kosten voor erelonen van raadgevers, advocaten en experts, en gerechtskosten zijn gedekt.
 • Een eenvoudige vragenlijst volstaat om de polis aan te vragen.

VERZEKERING GEWAARBORGD INKOMEN

Met een verzekering gewaarborgd inkomen zorgt u ervoor dat u en uw gezin de huidige levensstandaard kunnen behouden in geval van ziekte of ongeval. U kunt een tijd niet aan de slag en uw inkomsten dalen. Maar uw vaste kosten blijven dezelfde. Financiële problemen komen om de hoek kijken.

Met een verzekering Gewaarborgd Inkomen beschermt u uzelf en uw gezin tegen financiële zorgen door arbeidsongeschiktheid.

Fiscaal aftrekbaar
Dankzij het inkomen dat u ontvangt van uw verzekering gewaarborgd inkomen, kan uw bedrijf blijven draaien wanneer u buiten strijd bent. U kunt de lening voor het nieuwe bedrijfspand blijven afbetalen of extra (personeels)kosten dekken. Goed nieuws is ook dat de verzekering gewaarborgd inkomen geniet van een fiscaal gunstig regime: de premies zijn fiscaal aftrekbaar. U kunt ze dus volledig aftrekken van uw beroepsinkomsten als werkelijk bewezen beroepskosten.Premiebepaling gewaarborgd inkomen

 • De premie voor uw verzekering gewaarborgd inkomen wordt op basis van een aantal criteria bepaald:

 • Verzekerde rente: u kunt maximaal 80 % van uw inkomen verzekeren.
 • Leeftijd: hoe jonger u bent bij de onderschrijving van de polis, hoe lager de premie.
 • Beroep
 • Gezondheidstoestand en levensstijl
 • De eigenrisicotermijn in de polis: hoe langer deze termijn, hoe lager de premie zal zijn.
 • Soort rente: u kunt kiezen voor een constante rente (die altijd gelijk blijft), een jaarlijks klimmende rente of een jaarlijks klimmende rente tijdens schade.
 • Eindduur van de dekking: hoe langer de dekking loopt, hoe hoger de premie zal zijn.


VERZEKERING OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID bij brand of ontploffing

Als u een zaak heeft die publiek toegankelijk is dan bent u wettelijk verplicht een verzekering voor objectieve aansprakelijkheid aan te gaan. Het woord ‘objectief’ geeft aan dat er geen fout bewezen moet worden om de slachtoffers te vergoeden voor hun geleden schade.

De verzekering objectieve aansprakelijkheid is een verzekering die aansprakelijkheid dekt bij brand of ontploffing. Want zelfs zonder bewijs dat u hiervan de oorzaak bent, kunt u als uitbater aansprakelijk worden gesteld. De waarborgen en verzekerde bedragen zijn bij wet vastgelegd.Voor wie verplicht?

 • Heeft u een eigen bedrijf in volgende categorieën, dan is de BA objectieve aansprakelijkheid wettelijk verplicht:

 • Hotels en jeugdherbergen
 • Cafés en restaurants
 • Verkoopplaatsen
 • Culturele centra, tentoonstellingszalen, sportzaken of polyvalente zalen
 • Ziekenhuizen, rusthuizen of verzorgingsinstellingen
 • Onderwijsinstellingen
 • Kantoorgebouwen


VERZEKERING PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID

Ondernemen is investeren in het heden en de toekomst. Uw inspanningen leveren u meerwaarde op, maar uw activiteiten houden ook risico’s in. Ook al hebt u de beste bedoelingen, toch is het mogelijk dat uw aansprakelijkheid in bepaalde omstandigheden in vraag gesteld wordt. Daarom is het belangrijk om vooraf bij een aantal risico’s stil te staan en deze zorgvuldig af te dekken met verzekeringsoplossingen op maat van uw onderneming. Een verzekering productaansprakelijkheid dekt uw aansprakelijkheid voor schade aan derden die wordt veroorzaakt door producten na hun levering.

Een product is gebrekkig wanneer het niet de veiligheid biedt die een klant normaal mag verwachten. Als producent bent u aansprakelijk wanneer er een oorzakelijk verband kan worden gelegd tussen de gebreken van uw product en de schade die daardoor is ontstaan. Die aansprakelijkheid geldt voor tien jaar.

Zowel de schade aan personen als de morele schade komen voor vergoeding in aanmerking. Meer informatie in onze FAQ.VERZEKERING BA-uitbating dek schade aan derden

Niet alleen uw werknemers, maar ook derden kunnen het slachtoffer zijn van schade veroorzaakt door uw activiteit, uw producten of uw diensten. De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbating — kortweg B.A. uitbating — dekt de schade aan derden veroorzaakt door uzelf, uw werknemers, uw bedrijfsgebouw en materieel tijdens het uitoefenen van de beroepsactiviteit.

Voorbeeld

- Pot verf over het pak van de huiseigenaar waarvoor uw schildersbedrijf werkt.
- Ernstige lichamelijke letsels bij de ontploffing van een door u geleverde fles koolzuurhoudende drank.Waarom verplicht?

 • Wanneer u aansprakelijk wordt gesteld, kunnen de financiële gevolgen immers zwaar doorwegen op de resultaten van uw bedrijf. Rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen uw beroepsactiviteiten schade toebrengen aan derden.

  Zo bent u, bijvoorbeeld, verantwoordelijk wanneer een klant zich verwondt na een val door een losliggende tegel in uw zaak. De wet verplicht u om het slachtoffer te vergoeden.

  De polis BA uitbating biedt een brede dekking voor die schade:

 • Zaakschade
 • Lichamelijke schade
 • Immateriële gevolgschade

 • Deze dekking geldt niet alleen voor de bedrijfsleider, maar ook voor vennoten en personeelsleden.

BA op maat van uw onderneming!

 • Afhankelijk van de noden of wensen van uw onderneming zijn er diverse mogelijkheden om de polis uit te breiden. De premie voor een verzekering BA uitbating wordt berekend op basis van het type van activiteit van de onderneming, de verzekerde bedragen en de draagwijdte van de waarborg.

  De tarifering kan gebeuren op basis van het aantal tewerkgestelde personen of de omzet van uw onderneming. Een nauwkeurige beschrijving van de aard van uw activiteiten is noodzakelijk om een verzekeringspolis op te stellen die uw onderneming een perfecte dekking biedt.

  Een polis BA uitbating is maatwerk. Wij maken graag een voorstel dat helemaal op maat is van uw activiteiten.ONGEVALLENVERZEKERING

Vergeet uzelf, als bedrijfsleider, niet in te dekken tegen ongevallen met de juiste verzekering. Als ondernemer stelt u altijd het belang van uw bedrijf voorop, maar af en toe moet u ook aan uzelf denken. Een ongeval kan immers zware gevolgen hebben voor u en voor uw gezin. En de verplichte arbeidsongevallenverzekering biedt voor u géén dekking.

Een ongeval kan iedereen overkomen. Het kan leiden tot een tijdelijke ongeschiktheid, maar ook tot een blijvende invaliditeit. De financiële gevolgen kunnen ernstig zijn, voor uzelf en uw gezin.

Via de arbeidsongevallenverzekering bent u alvast niet verzekerd. Die verzekering geldt enkel voor uw werknemers. U kunt ze wel uitbreiden zodat ook u als zaakvoerder verzekerd bent, maar u bent niet wettelijk verplicht dat te doen.

SOEPELE FORMULE
Een ongevallenpolis is doorgaans erg soepel: u bepaalt welke situaties u wilt dekken. Meestal dekt de verzekering zowel ongevallen tijdens het werk als daarbuiten. Samen met u zoeken we naar de beste formule, op basis van uw persoonlijke situatie, en bepalen we de bezoldiging, die u in de loop van het contract kunt aanpassen.

Genoeg over bedrijfsverzekeringen?

Wellicht niet, voor een verzekering nemen we best wat tijd om het één en ander te bespreken en overlopen. In de FAQ lees je nog wat extra's, maar wij verkiezen persoonlijk contact.